Obchodní podmínky

Obchodní podmínky účinné od 1. 10. 2023

obchodní společnosti
HADEX spol. s r.o.
se sídlem Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz
identifikační číslo: 13643983, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 221, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hadex.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti H A D E X , spol. s r.o. se sídlem Kosmova 1090/11, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 13643983, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 221 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hadex.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Pokud kupní smlouvu s prodávajícím uzavírá kupující, který není spotřebitelem, tedy v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (dále jen „spotřebitel“), užijí se na kupní smlouvu ustanovení těchto obchodních podmínek s výjimkou ustanovení vztahující se na spotřebitele, jež jsou takto označena přímo v textu obchodních podmínek nebo příloh, které jsou součástí obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Dále může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující nese odpovědnost za jednání pod svým uživatelským účtem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující dokončením registrace a založením uživatelského účtu souhlasí s tím, že využívání webové stránky prodávajícího včetně uskutečňování objednávek se řídí těmito obchodními podmínkami.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy či těchto obchodních podmínek.

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Informace o zboží skladem je pouze orientační, jelikož stav skladem dostupného zboží je průběžně aktualizován a v návaznosti na realizované prodeje a informace o nedostupnosti zboží se mohou na webovém rozhraní obchodu objevit s časovou prodlevou. V případě, že zboží, které je předmětem objednávky, je skladově nedostupné, tak prodávající bez zbytečného odkladu objednávku odmítne, případně kupujícího vyrozumí, o předpokládaném termínu, kdy bude zboží opět dostupné.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (jako například poplatek za likvidaci elektroodpadu apod.). Některé ceny jsou závislé na vývoji finančního a měnového trhu nebo dostupnosti zboží a z tohoto důvodu si prodávající vyhrazuje právo na jejich změnu, vč. změny dodatečné, po obdržení objednávky. Ke změně ceny v již obdržené objednávce může dojít i v případě vyprodání zlevněného zboží nebo v situaci, kdy nezávisle na vůli prodávajícího dojde ke změně prodejní ceny objednaného zboží, zejména změnou v ceníku vydaného dovozcem. V případě změny ceny již obdržené objednávky bude prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího (telefonicky či emailem). V případě že s koupí zboží za změněnou cenu nebude kupující výslovně souhlasit, k uzavření kupní smlouvy nedojde. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanoveném ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Tato odpověď je pouze potvrzením, že prodávající objednávku eviduje, nejedná se o přijetí (akceptaci) objednávky ve smyslu čl. 3.7. těchto obchodních podmínek. V potvrzovacím e-mailu zároveň prodávající zpřístupní kupujícímu obchodní podmínky účinné v den uskutečnění objednávky.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů uvedených v potvrzení obdržení objednávky dle čl. 3.5. těchto obchodních podmínek a v potvrzení o přijetí (akceptaci) objednávky dle čl. 3.7. těchto obchodních podmínek. V případě zjištění rozporu s objednávkou je kupující povinen bez zbytečného odkladu o tomto rozporu informovat prodávajícího.

3.10. Prodávající je do doby převzetí zboží kupujícím oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí kupujícímu cenu zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Uvedené neplatí ve vztahu ke spotřebiteli.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti či prostřednictvím platební karty v provozovně prodávajícího;
 • v hotovosti či prostřednictvím platební karty na dobírku v místě určeném kupující v objednávce; kupující hradí navíc poplatek za využití platbou dobírkou uvedený v objednávkovém formuláři;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 9491803 / 0300, vedený u společnosti ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), který je uveden v potvrzení objednávky elektronickou poštou; zboží je odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího;
 • platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány); kupující bude po odeslání objednávky přesměrován na on-line platební bránu.

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit kupujícímu vybrat kterýkoliv způsob úhrady ceny zboží uvedený v čl. 4.1. obchodních podmínek.

4.3. Zvolený způsob úhrady uvede kupující v objednávce. Zvolený způsob úhrady může kupující změnit pouze se souhlasem prodávajícího. Návrh na změnu způsobu úhrady provede kupující písemně na adresu prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího hadex@hadex.cz.

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (expediční poplatek) ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.8. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

4.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6. obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad je součástí zásilky.

4.11. Slovensko: V případě bezhotovostní úhrady platební kartou, je cena zboží účtována včetně DPH. Navrácení DPH si kupující uplatní dle místních zvyklostí.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

(TENTO ODDÍL SE NEVZTAHUJE NA KUPUJÍCÍHO V POSTAVENÍ PODNIKATELE !)

5.1. Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na elektronickou adresu prodávajícího hadex@hadex.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

5.2. Odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě delší než 14 dnů od převzetí zboží je možné pouze po předchozí dohodě s prodávajícím a za předpokladu, že zboží je nepoužité v neporušeném obalu, a že položka v prodejní databázi prodávajícího je aktivní, tzn. musí se aktuálně nabízet.

5.3. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 • zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
 • zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to převodem na bankovní účet, který spotřebitel vyplní do formuláře „Oznámení o odstoupení od smlouvy“. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající spotřebiteli vrátí kupní cenu a částku související s dopravou zboží, tu ale jen do výše částky odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy, který prodávající nabízí.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, případně jiné peněžní nároky je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dá­rek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:

 • osobní odběr v provozovně prodávajícího – prodejna Francouzská 55, Ostrava – Poruba, prodejna Kosmova 11, Ostrava;
 • zaslání na místo určené kupujícím v objednávce prostřednictvím dopravce;
 • dodání k osobnímu odběru na odběrné místo, které si kupující může zvolit na webových stránkách prodávajícího v rámci objednávky.

6.2. Náklady spojené s dodáním zboží jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího. Náklady spojené s dodáním zboží jsou v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce prodávajícího.

6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní prodávající svou povinnost předat zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci. Je-li však kupujícím spotřebitel, splní prodávající svou povinnost předat mu zboží okamžikem, kdy spotřebitel získá zboží do fyzického držení.

6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.6. Pro případ, že kupující poruší svoji povinnost převzít objednané zboží, vzniká prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího, případné právo zboží uskladnit, za což prodávajícímu náleží úplata ve výši obvyklé. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.8. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího (viz čl. 12 obchodních podmínek).

7. PŘECHOD NEBEZPEČÍ

7.1. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na zvoleném odběrném místě, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy měl kupující povinnost si zboží převzít prodávající mu toto převzetí umožnil, ale kupující si zboží nepřevzal.

7.2. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na kupujícího, když je zboží prodávajícím předáno prvnímu dopravci pro přepravu kupujícímu podle kupní smlouvy. Je-li kupujícím spotřebitel, přechází na něj nebezpečí okamžikem, kdy spotřebitel získá zboží do fyzického držení. To neplatí, pokud spotřebitel pověřil přepravou dopravce, kterého mu prodávající nenabídl.

7.3. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na kupujícího, nezbavují kupujícího povinnosti zaplatit cenu zboží, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny z důvodů stojících na straně prodávajícího.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění jsou upraveny v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek (viz čl. 13 obchodních podmínek).

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy hadex@hadex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je oprávněn obrátit se stížností na shora uvedené orgány dohledu nebo státního dozoru.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.8. Všechna práva k webové stránce prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku prodávajícího nebo její část bez souhlasu prodávajícího.

9.9. Prodávající provádí zpětný odběr elektroodpadu na označených provozovnách.

9.10. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny zboží je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. To neplatí, pokud kupujícím je spotřebitel.

9.11. Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty dle čl. 9.10. obchodních podmínek není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uvedeny níže v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“. Pro vyloučení pochybností platí, že dokument „Zásady zpracování osobních údajů“ není součástí kupní smlouvy ani těchto obchodních podmínek.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Není-li mezi stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě kupní smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, či elektronickou poštou, a to na adresy stran, které si strany vzájemně písemně oznámí.

11.2. Zpráva správně adresovaná se považuje za doručenou:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice;
 • dnem fyzického předání zprávy, je-li zpráva zasílána prostřednictvím kurýra nebo provozovatelem poštovních služeb (s výjimkou zaslání formou doporučené pošty) nebo je-li doručováno osobně;
 • dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li zpráva zasílána doporučenou poštou a je-li skutečně doručena;
 • marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení zprávy na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se zprávu zasílanou provozovatelem poštovních služeb doručit nebo bude-li převzetí zprávy odepřeno.

12. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající zasílá zboží v rámci ČR službou PPL, Českou poštou, GEIS nebo na výdejní místa Zásilkovna (výběr doručení sdělí kupující při objednání zboží, pokud není z technických důvodů prodávajícím stanoven jiný způsob dopravy). Dalším způsobem, jak lze zboží dodat je osobní odběr na některém z výdejních míst. Platit lze bankovním převodem předem, kartou, dobírkou nebo hotově na odběrných místech. Při odběru v našich prodejnách lze platit i kartou.

Přepravní podmínky a ceny jsou pravidelně aktualizované na webové stránce prodávajícího v záložce „Doprava“ ( https://www.hadex.cz/vydejni-mista/ )

U zboží s nadlimitní hmotností či rozměry je cena dopravy stanovena individuálně.

Informaci o předání zásilky přepravci, spolu s číslem balíku, zasílá prodávající formou SMS nebo na e-mail kupujícího, pokud je kupujícím poskytnut.

Lhůty pro doručení objednávky

Objednávky obsahující zboží skladem expedujeme do 10 pracovních dnů po obdržení objednávky, případně po připsání platby na náš bankovní účet, je-li objednávka hrazena převodem. Doba doručení u přepravních společností je zpravidla 1 až 3 pracovní dny. Pokud objednávka obsahuje zboží na objednávku nebo v předprodeji, pak je objednávka zasílána, až když je kompletní obsah objednávky, není-li s kupujícím domluveno jinak.

13. REKLAMAČNÍ ŘÁD

13.1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, zároveň zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv vad je kupující povinen toto neprodleně oznámit prodávajícímu a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozené zboží kupující od prodávajícího či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Poruším této povinnosti zanikají práva kupujícího z vadného plnění, to neplatí v případě spotřebitele.

13.2. Při dodání odlišného zboží z důvodu chybného zpracování objednávky prodávajícím má kupující právo na výměnu za správné zboží bez účtování poštovních poplatků, a to za podmínky, že nebude porušen ochranný obal. Uvedená podmínka neplatí pro spotřebitele.

13.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

13.4. Ustanovení uvedená v čl. 13.3. reklamačního řádu se nepoužijí:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • vyplývá-li to z povahy zboží;
 • prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

13.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje či pokud prodávající prokáže opak. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. (TENTO ČLÁNEK NEPLATÍ PRO KUPUJÍCÍHO V POSTAVENÍ PODNIKATELE!).

13.6. Rozpor s kupní smlouvou dle čl. 13.5. reklamačního řádu nemusí nastat zejména u:

 • opotřebeného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

13.7. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží. To neplatí, pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, což prodávající posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

13.8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 13.7. reklamačního

řádu;

 • se vada projeví opakovaně;
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy;
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

13.9. Přiměřená sleva z kupní ceny se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

13.10. Právo na odstoupení od kupní smlouvy nenáleží kupujícímu v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

13.11. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud kupující vadu na zboží sám způsobil.

13.12. Uplatněním vady u prodávajícího se kupující nezprošťuje povinnosti zaplatit kupní cenu za zboží. Uvedené neplatí, je-li kupujícím spotřebitel.

Postup při uplatnění reklamace a vyřízení reklamace

13.13. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit zejména v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Pro vyloučení komplikací nicméně prodávající doporučuje reklamace uplatňovat v provozovně prodávajícího na adrese H A D E X , spol. s r.o., Kosmova 1090/11, 702 00 Ostrava-Přívoz, v níž je nabízen kompletní sortiment prodávajícího, nebo v elektronické podobě na adresu reklamace@hadex.cz. Učiní-li tak kupující písemně spolu se zasláním vadného zboží, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

13.14. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení vydaném prodávajícím kupujícímu, dokladu o úhradě kupní ceny, případně jiném dokladu předaném prodávajícím kupujícímu.

13.15. Kupující je za účelem prokázání práv vyplývajících z vadného plnění prodávajícímu povinen předložit doklad o koupi zboží (např. účtenku, fakturu, apod.). Nákup zboží u prodávajícího, jakož i včasnost reklamace může kupující prokázat i jiným věrohodným způsobem.

13.16. Kupující je povinen vadu u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Je-li kupující spotřebitel, má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí (TOTO UJEDNÁNÍ NEPLATÍ PRO KUPUJÍCÍHO V POSTAVENÍ PODNIKATELE!). Kupující v postavení podnikatele je povinen zjevné vady zboží nahlásit prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží – pozdější reklamace nemusí být prodávajícím přijaty. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace ze strany prodávajícího.

13.17. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tuto volbu nemůže kupující následně bez souhlasu prodávajícího změnit.

13.18. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byl prodávajícímu kupujícím oznámen výskyt vady. Kupující následně po oznámení vady bezodkladně doručí prodávajícímu kompletní reklamované zboží. Zboží by mělo být při případné přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Zboží by dále mělo být čisté. Reklamované zboží nesmí kupující zaslat prodávajícímu na dobírku. V takovém případě nebude reklamované zboží ze strany prodávajícího převzato. Samotné vrácení zboží bez vytknutí vady se nepovažuje za uplatnění reklamace.

13.19. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

13.20. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy, na základě kterého může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

13.21. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

13.22. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace se zamítá, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemusí proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci.

13.23. Je-li reklamace oprávněná, náleží kupujícímu i náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat (například účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu).

13.24. Kupující je povinen si po vyřízení reklamace reklamované zboží v přiměřené době převzít. Pro případ, že si kupující reklamované zboží v této době nepřevezme, je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí reklamovaného zboží. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží déle než 6 měsíců ode dne doručení výzvy k převzetí zboží, je prodávající oprávněn reklamované zboží prodat jako zboží použité. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu lhůtu nejméně 1 měsíc k převzetí zboží. Utržené finanční prostředky za prodej nevyzvednutého reklamovaného zboží po započtení nákladů na uskladnění a prodej zboží vyplatí prodávající kupujícímu na jím určený bankovní účet, popř. v hotovosti.

13.25. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky.

13.26. Reklamační řád může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Provedenými změnami nejsou dotčena práva a povinnosti, který vznikly z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.

13.27. Přílohu reklamačního řádu tvoří reklamační protokol.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů práva, které se na daný smluvní vztah použije.

14. 2. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky, které je místně příslušný podle sídla prodávajícího.

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Prodávající zpřístupní kupní smlouvu kupujícímu spotřebiteli na základě jeho písemné žádosti.

14.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla: H A D E X , spol. s r.o., Kosmova 1090/11, 702 00 Ostrava-Přívoz, adresa elektronické pošty hadex@hadex.cz, telefon 596136917,18. Pro­dávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

V Ostravě dne 1. 10. 2023

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost H A D E X , spol. s r.o., IČ: 13643983, se sídlem Kosmova 1090/11, 702 00 Ostrava-Přívoz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 221, jako správce osobních údajů Vás jako zákazníky nakupující zboží na našem eshopu umístěného na internetové adrese www.hadex.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Pokud by Vám nebylo cokoliv jasné, neváhejte se na nás obrátit s dotazem či připomínkou na e-mail hadex@hadex.cz či telefonicky na 596136917,18.

1. Vyřízení objednávek

Když si od nás zakoupíte zboží, pro uzavření a splnění smlouvy potřebujeme Vaše osobní údaje.

Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení,
 • adresa pro doručení zboží,
 • fakturační adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • informace o objednaném zboží,
 • informace o volbě platební metody,
 • informace o platební kartě,
 • číslo bankovního účtu,
 • další poskytnuté osobní údaje poskytnuté Vámi v rámci komunikace s námi.

Osobní údaje potřebujeme pro vyřízení objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy. Současně je v našem oprávněném zájmu udržovat evidenci z objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. V neposlední řadě údaje z evidence objednávek také využíváme k plnění našich právních povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů z důvodu povinného uchování dokumentů.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání vyřízení objednávky, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší.

2. Zákaznický účet

Pokud si na e-shopu www.hadex.cz vytvoříte zákaznický účet, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete.

Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení,
 • adresa pro doručení zboží,
 • fakturační adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa.

Tyto údaje pak slouží pro jednodušší objednání našeho zboží a pro účely správy zákaznického účtu. Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy s Vámi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se registrovat.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu, co bude Váš zákaznický účet aktivní. Případné smazání zákaznického účtu včetně Vašich osobních údajů proběhne po nepřihlášení se do zákaznického účtu po dobu delší než 12 měsíců.

3. Komunikace s námi

Pokud se na nás obrátíte s žádostí, dotazem či podnětem, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě.

Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa.

Komunikace s Vámi je náš oprávněný zájem, neboť výše uvedené údaje můžeme potřebovat kvůli vypořádání Vašich žádostí, dotazů či podnětů. Neposkytnutí těchto údajů může mít za následek neposkytnutí odpovědi z naší strany.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 3 měsíce od naší poslední komunikace.

4. Zasílání obchodních sdělení

Jste-li naším zákazníkem, jsme na základě našeho oprávněného zájmu a výjimky dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněni Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu využít k tomu, abychom Vám prostřednictvím elektronických prostředků (e-mailem či SMS) zasílali obchodní sdělení, tzn. abychom Vás informovali o zboží, které poskytujeme, pokud jste takové zasílání neodmítli.

V ostatních případech Vám budeme na e-mail zasílat obchodní sdělení pouze tehdy, pokud nám k tomu udělíte předchozí souhlas.

Odvolat souhlas, odmítnout či upravit zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv prostřednictvím Vašeho zákaznického účtu nebo zasláním e-mailu na hadex@hadex.cz. Odmítnout zasílání obchodních sdělení můžete také prostřednictvím odkazu, který je umístěn v každém našem obchodním sdělení.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu budeme zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu maximálně 12 měsíců po jeho ukončení nebo dokud takové zpracování neodmítnete. Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat po dobu udělení souhlasu.

5. Průzkum zákaznické spokojenosti

Vyplníte-li nám dotazník zákaznické spokojenosti vztahující se k poskytnutému zboží a službám, budeme údaje Vámi uvedené v dotazníku zpracovávat za účelem zvyšování kvality našich služeb. Vyplněný dotazník spokojenosti po provedení nákupu přiřadíme k údajům o Vaší objednávce. Zpracování osobních údajů pro účel hodnocení zákaznické spokojenosti je odůvodněno naším oprávněným zájmem. Vyplnění dotazníku zákaznické spokojenosti je zcela dobrovolné.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:

Vaše osobní údaje uvedené v dotazníku budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu s námi a dále po dobu 3 let od jeho skončení.

6. COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na e-shopu www.hadex.cz (dále jen „e-shop“) používáme soubory cookies, které slouží zejména k následujícím účelům:

 • měření návštěvnosti e-shopu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování

návštěvníků na e-shopu,

 • zajištění fungování základních funkcí e-shopu,
 • marketingové účely.

Jaké typy cookies používáme?

Na e-shopu používáme tyto typy cookies:

 • Nutné cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby e-shop plnil své základní funkce a aby byl umožněn jeho provoz.
 • Preferenční cookies, které ovlivňují vzhled a chování e-shopu.
 • Statistické cookies, které jsou využívány pro zjišťování, jak e-shop využíváte.
 • Marketingové cookies, které jsou používány pro zobrazování relevantních reklam,

přičemž jedná se zejména o cookies třetích stran.

Jaké konkrétní cookies používáme?

Nutné cookies

Název Poskytovatel Účel Vypršení Typ
CookieConsent Cookiebot Ukládá uživatelův souhlas s cookie aktuální domény 1 rok HTTP
Consent [x2] Google, YouTube Používá se ke zjištění, zda návštěvník přijal marketingovou kategorii v banneru cookies. Tento soubor je nezbytný pro soulad e-shopu s GDPR 2 roky HTTP

Preferenční cookies

Název Poskytovatel Účel Vypršení Typ
yt-player-bandwidth YouTube Používá se k určení optimální kvality videa na základě zařízení a nastavení sítě návštěvníka Trvalé HTML

Statistické cookies

Název Poskytovatel Účel Vypršení Typ
_ga Google Registrace unikátního ID k vygenerování statistických dat o používání e-shopu 399 dní HTTP
_gat Google Používáno Google Analytics k omezení množství požadavků 1 den HTTP
_gid Google Registrace unikátního ID k vygenerování statistických dat o používání e-shopu 1 den HTTP
yt-player-headersreadable YouTube Používá se k určení optimální kvality videa na základě zařízení a nastavení sítě návštěvníka Trvalé HTML

Marketingové cookies

Název Poskytovatel Účel Vypršení Typ
IDE Google Používáno Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatele po prohlédnutí nebo kliknutí na reklamu inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a k zobrazení cílených reklam uživateli 1 rok HTTP
pagead/landing [x2] Google Shromažďuje údaje o chování návštěvníků z více webových stránek, aby mohla být prezentována relevantnější reklama Po dobu zobrazování stránky Pixel
test_cookie Google Kontroluje, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies Po dobu zobrazování stránky Pixel
ads/ga-audiences Google Používá Google AdWords k opětovnému zaujetí návštěvníků, u nichž je pravděpodobné, že se stanou zákazníky, na základě jejich chování na různých webech Po dobu zobrazování stránky Pixel
pagead/1p-user-list/# Google Pomáhá zobrazit cílenou reklamu Po dobu zobrazování stránky Pixel
_gcl_au Google Používáno Google AdSense k experimentování s efektivitou reklamy v rámci webů využívajících jeho služeb 3 měsíce HTTP
retargeting Seznam.cz Registruje chování uživatele a navigaci na webu a veškerou interakci s aktivními kampaněmi. Slouží k optimalizaci reklamy a efektivnímu přesměrování Po dobu zobrazování stránky Pixel
sid Seznam.cz Zachovává stavy uživatelů napříč jednotlivými stránkami 29 dní HTTP
DEVICE_INFO YouTube Užívá se ke sledování interakce uživatele s vloženým obsahem 179 dní HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Pokouší se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými YouTube videi 179 dní HTTP
YSC YouTube Registruje unikátní ID, které udržuje statistiku toho, která videa z YouTube uživatel viděl Po dobu zobrazování stránky HTTP
yt.innertube::nex­tld YouTube Registruje unikátní ID, které udržuje statistiku toho, která videa z YouTube uživatel viděl Trvalé HTML
yt.innertube::re­quests YouTube Registruje unikátní ID, které udržuje statistiku toho, která videa z YouTube uživatel viděl Trvalé HTML  
ytidb::LAST_RE­SULT_ENTRY_KEY YouTube Ukládá předvolby přehrávače videa uživatele pomocí vložených YouTube videí Trvalé HTTP
yt-player-bandaid-host YouTube Užívá se k určení optimální kvality videa na základě zařízení a nastavení sítě náštěvníka Trvalé HTTP
yt-remote-cast-available YouTube Ukládá preference uživatelova video přehrávače za pomoci vložených YouTube videí Po dobu zobrazování stránky HTML
yt-remote-cast-installed YouTube Ukládá preference uživatelova video přehrávače za pomoci vložených YouTube videí Po dobu zobrazování stránky HTML
yt-remote-connected-devices YouTube Ukládá preference uživatelova video přehrávače za pomoci vložených YouTube videí Trvalé HTTP
yt-remote-device-id YouTube Ukládá preference uživatelova video přehrávače za pomoci vložených YouTube videí Trvalé HTTP
yt-remote-fast-check-period YouTube      
Ukládá preference uživatelova video přehrávače za pomoci vložených YouTube videí Po dobu zobrazování stránky HTML    
yt-remote-session-app YouTube Ukládá preference uživatelova video přehrávače za pomoci vložených YouTube videí Po dobu zobrazování stránky HTML
yt-remote-session-name YouTube Ukládá preference uživatelova video přehrávače za pomoci vložených YouTube videí Po dobu zobrazování stránky HTML

Jak lze nastavit COOKIES?

Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím naší cookies lišty. Změnu nastavení zpracování cookies můžete následně kdykoliv provést. Pokud však nepovolíte použití základních cookies, některé funkce e-shopu nemusí fungovat tak, jak by měly.

Soubory cookies můžete současně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Způsob nastavení souborů cookies v jednotlivých prohlížečích se může lišit.

7. Kdo má přístup k osobním údajům

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Spolupracujeme však pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie příjemců:

 • smluvně sjednaní dopravci, kteří zajišťují přepravu našeho zboží,
 • externí účetní a daňové společnosti,
 • externí advokátní kanceláře,
 • zpracovatelé, kteří poskytují serverové, webové, marketingové, cloudové nebo IT služby,
 • poskytovatelé platebních služeb při platbě kartou.

8. Jaké práva máte ve vztahu k osobním údajům

Ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům máte následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům; máte právo požadovat nejen informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, na jakém základě a za jakým účelem, komu je konkrétně zpřístupňujeme a jak dlouho je budeme uchovávat, ale také na přístup k těmto Vašim osobním údajům, což zejména znamená, že na Vaši žádost Vám poskytneme kopii těchto osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů; máte právo nás požádat o opravu nesprávných či nepřesných osobních údajů či na doplnění nekompletních osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů; Vaše osobní údaje musíme vymazat, nastanou-li některé z těchto důvodů:

a) takové osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány
b) neexistuje žádný právní důvod pro zpracovávání těchto údajů
c) vznesete námitku proti zpracování takových údajů a pro zpracování nebudou existovat oprávněné důvody, které by nad Vaší námitkou převážily
d) osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně e) pro výmaz existuje jiná zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů; v případě, že ohledně osobních údajů vyvstane mezi námi jakýkoli spor, který se nám nepodaří vyřešit, můžeme Vaše údaje použít jen ve velmi omezené míře.

Právo vznést námitku; máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. Jakmile bude námitka vyhodnocena, tak Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo kdykoliv odvolat souhlas; pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Právo na přenositelnost osobních údajů; máte právo získat od nás Vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu tak, aby mohly být předány dalšímu správci osobních údajů.

Právo podat stížnost; máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Veškerá práva nebo jakékoliv dotazy můžete uplatnit elektronicky na e-mailu hadex@hadex.cz nebo písemně na adrese H A D E X , spol. s r.o., Kosmova 1090/11, 702 00 Ostrava-Přívoz.

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že byla přijata veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Rovněž prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2021 a jsou průběžně aktualizovány. Poslední aktualizace proběhla dne 27.09.2023

Dokumenty:

Reklamační protokol
Formulář vrácení zboží